• Mũi khoan từ hợp kim
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Mũi khoan từ FE và phụ kiện

  Thông tin chi tiết

  FET35 FET50 FET110
  Mũi khoan từ hợp kim Mũi khoan từ hợp kim Mũi khoan từ hợp kim
  Article number Ø x độ sâu cắt Article number Ø x độ sâu cắt Article number Ø x độ sâu cắt
  Mũi khoan từ hợp kim FET3512 12 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5012 12 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3513 13 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5013 13 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3514 14 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5014 14 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3515 15 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5015 15 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3516 16 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5016 16 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3517 17 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5017 17 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET3518 18 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5018 18 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11018 18 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3519 19 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5019 19 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11019 19 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3520 20 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5020 20 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11020 20 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3521 21 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5021 21 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11021 21 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3522 22 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5022 22 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11022 22 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3523 23 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5023 23 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11023 23 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3524 24 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5024 24 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11024 24 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3525 25 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5025 25 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11025 25 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3526 26 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5026 26 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11026 26 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3527 27 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5027 27 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11027 27 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3528 28 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5028 28 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11028 28 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3529 29 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5029 29 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11029 29 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3530 30 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5030 30 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11030 30 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3531 31 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5031 31 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11031 31 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3532 32 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5032 32 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11032 32 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3533 33 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5033 33 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11033 33 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3534 34 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5034 34 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11034 34 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3535 35 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5035 35 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11035 35 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3536 36 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5036 36 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11036 36 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3537 37 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5037 37 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11037 37 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3538 38 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5038 38 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11038 38 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3539 39 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5039 39 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11039 39 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3540 40 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5040 40 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11040 40 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3541 41 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5041 41 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11041 41 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3542 42 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5042 42 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11042 42 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3543 43 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5043 43 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11043 43 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3544 44 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5044 44 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11044 44 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3545 45 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5045 45 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11045 45 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3546 46 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5046 46 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11046 46 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3547 47 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5047 47 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11047 47 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3548 48 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5048 48 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11048 48 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3549 49 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5049 49 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11049 49 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3500 50 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5050 50 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11055 55 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3551 51 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5051 51 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11051 51 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3552 52 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5052 52 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11052 52 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3553 53 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5053 53 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11053 53 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3554 54 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5054 54 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11054 54 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3555 55 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5055 50 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11050 50 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3556 56 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5056 56 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11056 56 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3557 57 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5057 57 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11057 57 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3558 58 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5058 58 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11058 58 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3559 59 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5059 59 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11059 59 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3560 60 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5060 60 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11060 60 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3561 61 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5061 61 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11061 61 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3562 62 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5062 62 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11062 62 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3563 63 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5063 63 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11063 63 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3564 64 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5064 64 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11064 64 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3565 65 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5065 65 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11065 65 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3566 66 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5066 66 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11066 66 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3567 67 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5067 67 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11067 67 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3568 68 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5068 68 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11068 68 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3569 69 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5069 69 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11069 69 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3570 70 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5070 70 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11070 70 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3571 71 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5071 71 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11071 71 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3572 72 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5072 72 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11072 72 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3573 73 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5073 73 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11073 73 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3574 74 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5074 74 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11074 74 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3575 75 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5075 75 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11075 75 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3576 76 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5076 76 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11076 76 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3577 77 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5077 77 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11077 77 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3578 78 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5078 78 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11078 78 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3579 79 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5079 79 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11079 79 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3580 80 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5080 80 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11080 80 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3581 81 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5081 81 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11081 81 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3582 82 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5082 82 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11082 82 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3583 83 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5083 83 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11083 83 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3584 84 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5084 84 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11084 84 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3585 85 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5085 85 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11085 85 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3586 86 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5086 86 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11086 86 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3587 87 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5087 87 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11087 87 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3588 88 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5088 88 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11088 88 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3589 89 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5089 89 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11089 89 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3590 90 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5090 90 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11090 90 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3591 91 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5091 91 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11091 91 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3592 92 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5092 92 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11092 92 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3593 93 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5093 93 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11093 93 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3594 94 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5094 94 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11094 94 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3595 95 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5095 95 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11095 95 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3596 96 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5096 96 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11096 96 x110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3597 97 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5097 97 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11097 97 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3598 98 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5098 98 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11098 98 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET3599 99 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5099 99 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11099 99 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET35100 100 x 35 mm   100 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET110100 100 x 110 mm
  Mũi khoan từ hợp kim FET35105 105 x 35 mm   105 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35110 110 x 35 mm   110 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35115 115 x 35 mm   115 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35120 120 x 35 mm   120 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35125 125 x 35 mm   125 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35130 130 x 35 mm   130 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35140 140 x 35 mm   140 x 50 mm    
  Mũi khoan từ hợp kim FET35150 150 x 35 mm   150 x 50 mm    

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat