Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Mũi khoan từ thép gió

Sản phẩm
Model của sản phẩm : Mũi khoan từ FE và phụ kiện
Giá : Bạn phải đăng nhập để xem.
Hỏi giá

Mũi khoan từ FE30, chiều sâu cắt 30mm

Mũi khoan từ Ø 12-130 mm, khoảng cách bước tăng 1mm

Mũi khoan từ FE35, chiều sâu cắt 35mm

Mũi khoan từ Ø 12-130 mm, khoảng cách bước tăng 1mm

Mũi khoan từ FE110, chiều sâu cắt 110mm

Mũi khoan từ Ø 20-50 mm, khoảng cách bước tăng 1mmMũi khoan từ FE 30 series


Mũi khoan từ FE 55 series


Mũi khoan từ FE110 series

Article number

Ø x chiều sâu cắt

Article number

Ø x chiều sâu cắt

Article number

Ø x chiều sâu cắt

FE3012

12 x 30 mm

FE5512

12 x 55 mmFE3013

13 x 30 mm

FE5513

13 x 55 mmFE3014

14 x 30 mm

FE5514

14 x 55 mmFE3015

15 x 30 mm

FE5515

15 x 55 mmFE3016

16 x 30 mm

FE5516

16 x 55 mmFE3017

17 x 30 mm

FE5517

17 x 55 mmFE3018

18 x 30 mm

FE5518

18 x 55 mm

FE11018

18 x 110 mm 

FE3019

19 x 30 mm

FE5519

19 x 55 mm

FE11019

19 x 110 mm

FE3020

20 x 30 mm

FE5520

20 x 55 mm

FE11020

20 x 110 mm

FE3021

21 x 30 mm

FE5521

21 x 55 mm

FE11021

21 x 110 mm

FE3022

22 x 30 mm

FE5522

22 x 55 mm

FE11022

22 x 110 mm

FE3023

23 x 30 mm

FE5523

23 x 55 mm

FE11023

23 x 110 mm

FE3024

24 x 30 mm

FE5524

24 x 55 mm

FE11024

24 x 110 mm

FE3025

25 x 30 mm

FE5525

25 x 55 mm

FE11025

25 x 110 mm

FE3026

26 x 30 mm

FE5526

26 x 55 mm

FE11026

26 x 110 mm

FE3027

27 x 30 mm

FE5527

27 x 55 mm

FE11027

27 x 110 mm

FE3028

28 x 30 mm

FE5528

28 x 55 mm

FE11028

28 x 110 mm

FE3029

29 x 30 mm

FE5529

29 x 55 mm

FE11029

29 x 110 mm

FE3030

30 x 30 mm

FE5530

30 x 55 mm

FE11030

30 x 110 mm

FE3031

31 x 30 mm

FE5531

31 x 55 mm

FE11031

31 x 110 mm

FE3032

32 x 30 mm

FE5532

32 x 55 mm

FE11032

32 x 110 mm

FE3033

33 x 30 mm

FE5533

33 x 55 mm

FE11033

33 x 110 mm

FE3034

34 x 30 mm

FE5534

34 x 55 mm

FE11034

34 x 110 mm

FE3035

35 x 30 mm

FE5535

35 x 55 mm

FE11035

35 x 110 mm

FE3036

36 x 30 mm

FE5536

36 x 55 mm

FE11036

36 x 110 mm

FE3037

37 x 30 mm

FE5537

37 x 55 mm

FE11037

37 x 110 mm

FE3038

38 x 30 mm

FE5538

38 x 55 mm

FE11038

38 x 110 mm

FE3039

39 x 30 mm

FE5539

39 x 55 mm

FE11039

39 x 110 mm

FE3040

40 x 30 mm

FE5540

40 x 55 mm

FE11040

40 x 110 mm

FE3041

41 x 30 mm

FE5541

41 x 55 mm

FE11041

41 x 110 mm

FE3042

42 x 30 mm

FE5542

42 x 55 mm

FE11042

42 x 110 mm

FE3043

43 x 30 mm

FE5543

43 x 55 mm

FE11043

43 x 110 mm

FE3044

44 x 30 mm

FE5544

44 x 55 mm

FE11044

44 x 110 mm

FE3045

45 x 30 mm

FE5545

45 x 55 mm

FE11045

45 x 110 mm

FE3046

46 x 30 mm

FE5546

46 x 55 mm

FE11046

46 x 110 mm

FE3047

47 x 30 mm

FE5547

47 x 55 mm

FE11047

47 x 110 mm

FE3048

48 x 30 mm

FE5548

48 x 55 mm

FE11048

48 x 110 mm

FE3049

49 x 30 mm

FE5549

49 x 55 mm

FE11049

49 x 110 mm

FE3050

50 x 30 mm

FE5550

50 x 55 mm

FE11050

50 x 110 mm

FE3051

51 x 30 mm

FE5551

51 x 55 mm

FE11051

51 x 110 mm

FE3052

52 x 30 mm

FE5552

52 x 55 mm

FE11052

52 x 110 mm

FE3053

53 x 30 mm

FE5553

53 x 55 mm

FE11053

53 x 110 mm

FE3054

54 x 30 mm

FE5554

54 x 55 mm

FE11054

54 x 110 mm

FE3055

55 x 30 mm

FE5555

55 x 55 mm

FE11055

55 x 110 mm

FE3056

56 x 30 mm

FE5556

56 x 55 mm

FE11056

56 x 110 mm

FE3057

57 x 30 mm

FE5557

57 x 55 mm

FE11057

57 x 110 mm

FE3058

58 x 30 mm

FE5558

58 x 55 mm

FE11058

58 x 110 mm

FE3059

59 x 30 mm

FE5559

59 x 55 mm

FE11059

59 x 110 mm

FE3060

60 x 30 mm

FE5560

60 x 55 mm

FE11060

60 x 110 mm

FE3061

61 x 30 mm

FE5561

61 x 55 mm

FE11061

61 x 110 mm

FE3062

62 x 30 mm

FE5562

62 x 55 mm

FE11062

62 x 110 mm

FE3063

63 x 30 mm

FE5563

63 x 55 mm

FE11063

63 x 110 mm

FE3064

64 x 30 mm

FE5564

64 x 55 mm

FE11064

64 x 110 mm

FE3065

65 x 30 mm

FE5565

65 x 55 mm

FE11065

65 x 110 mm

FE3066

66 x 30 mm

FE5566

66 x 55 mm

FE11066

66 x 110 mm

FE3067

67 x 30 mm

FE5567

67 x 55 mm

FE11067

67 x 110 mm

FE3068

68 x 30 mm

FE5568

68 x 55 mm

FE11068

68 x 110 mm

FE3069

69 x 30 mm

FE5569

69 x 55 mm

FE11069

69 x 110 mm

FE3070

70 x 30 mm

FE5570

70 x 55 mm

FE11070

70 x 110 mm

FE3071

71 x 30 mm

FE5571

71 x 55 mm

FE11071

71 x 110 mm

FE3072

72 x 30 mm

FE5572

72 x 55 mm

FE11072

72 x 110 mm

FE3073

73 x 30 mm

FE5573

73 x 55 mm

FE11073

73 x 110 mm

FE3074

74 x 30 mm

FE5574

74 x 55 mm

FE11074

74 x 110 mm

FE3075

75 x 30 mm

FE5575

75 x 55 mm

FE11075

75 x 110 mm

FE3076

76 x 30 mm

FE5576

76 x 55 mm

FE11076

76 x 110 mm

FE3077

77 x 30 mm

FE5577

77 x 55 mm

FE11077

77 x 110 mm

FE3078

78 x 30 mm

FE5578

78 x 55 mm

FE11078

78 x 110 mm

FE3079

79 x 30 mm

FE5579

79 x 55 mm

FE11079

79 x 110 mm

FE3080

80 x 30 mm

FE5580

80 x 55 mm

FE11080

80 x 110 mm

FE3081

81 x 30 mm

FE5581

81 x 55 mm

FE11081

81 x 110 mm

FE3082

82 x 30 mm

FE5582

82 x 55 mm

FE11082

82 x 110 mm

FE3083

83 x 30 mm

FE5583

83 x 55 mm

FE11083

83 x 110 mm

FE3084

84 x 30 mm

FE5584

84 x 55 mm

FE11084

84 x 110 mm

FE3085

85 x 30 mm

FE5585

85 x 55 mm

FE11085

85 x 110 mm

FE3086

86 x 30 mm

FE5586

86 x 55 mm

FE11086

86 x 110 mm

FE3087

87 x 30 mm

FE5587

87 x 55 mm

FE11087

87 x 110 mm

FE3088

88 x 30 mm

FE5588

88 x 55 mm

FE11088

88 x 110 mm

FE3089

89 x 30 mm

FE5589

89 x 55 mm

FE11089

89 x 110 mm

FE3090

90 x 30 mm

FE5590

90 x 55 mm

FE11090

90 x 110 mm

FE3091

91 x 30 mm

FE5591

91 x 55 mm

FE11091

91 x 110 mm

FE3092

92 x 30 mm

FE5592

92 x 55 mm

Fe11092

92 x 110 mm

FE3093

93 x 30 mm

FE5593

93 x 55 mm

FE11093

93 x 110 mm

FE3094

94 x 30 mm

FE5594

94 x 55 mm

FE11094

94 x 110 mm

FE3095

95 x 30 mm

FE5595

95 x 55 mm

FE11095

95 x 110 mm

FE3096

96 x 30 mm

FE5596

96 x 55 mm

FE11096

96 x110 mm

FE3097

97 x 30 mm

FE5597

97 x 55 mm

FE11097

97 x 110 mm

FE3098

98 x 30 mm

FE5598

98 x 55 mm

FE11098

98 x 110 mm

FE3099

99 x 30 mm

FE5599

99 x 55 mm

FE11099

99 x 110 mm

FE30100

100 x 30 mm

FE55100

100 x 55 mm

FE110100

100 x 110 mm

FE30105

105 x 30 mm

FE55105

105 x 55 mmFE30110

110 x 30 mm

FE55110

110 x 55 mmFE30115

115 x 30 mm

FE55115

115 x 55 mmFE30120

120 x 30 mm

FE55120

120 x 55 mmFE30125

125 x 30 mm

FE55125

125 x 55 mmFE30130

130 x 30 mm

FE55130

130 x 55 mmNhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat