Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Mũi khoan từ hợp kim

Sản phẩm
Model của sản phẩm : Mũi khoan từ FE và phụ kiện
Giá : Bạn phải đăng nhập để xem.
Hỏi giá
FET35 FET50 FET110
Mũi khoan từ hợp kim Mũi khoan từ hợp kim Mũi khoan từ hợp kim
Article number Ø x độ sâu cắt Article number Ø x độ sâu cắt Article number Ø x độ sâu cắt
Mũi khoan từ hợp kim FET3512 12 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5012 12 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3513 13 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5013 13 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3514 14 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5014 14 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3515 15 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5015 15 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3516 16 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5016 16 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3517 17 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5017 17 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET3518 18 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5018 18 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11018 18 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3519 19 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5019 19 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11019 19 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3520 20 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5020 20 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11020 20 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3521 21 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5021 21 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11021 21 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3522 22 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5022 22 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11022 22 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3523 23 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5023 23 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11023 23 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3524 24 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5024 24 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11024 24 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3525 25 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5025 25 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11025 25 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3526 26 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5026 26 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11026 26 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3527 27 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5027 27 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11027 27 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3528 28 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5028 28 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11028 28 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3529 29 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5029 29 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11029 29 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3530 30 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5030 30 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11030 30 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3531 31 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5031 31 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11031 31 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3532 32 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5032 32 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11032 32 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3533 33 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5033 33 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11033 33 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3534 34 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5034 34 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11034 34 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3535 35 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5035 35 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11035 35 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3536 36 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5036 36 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11036 36 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3537 37 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5037 37 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11037 37 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3538 38 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5038 38 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11038 38 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3539 39 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5039 39 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11039 39 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3540 40 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5040 40 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11040 40 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3541 41 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5041 41 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11041 41 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3542 42 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5042 42 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11042 42 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3543 43 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5043 43 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11043 43 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3544 44 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5044 44 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11044 44 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3545 45 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5045 45 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11045 45 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3546 46 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5046 46 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11046 46 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3547 47 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5047 47 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11047 47 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3548 48 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5048 48 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11048 48 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3549 49 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5049 49 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11049 49 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3500 50 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5050 50 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11055 55 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3551 51 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5051 51 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11051 51 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3552 52 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5052 52 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11052 52 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3553 53 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5053 53 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11053 53 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3554 54 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5054 54 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11054 54 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3555 55 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5055 50 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11050 50 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3556 56 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5056 56 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11056 56 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3557 57 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5057 57 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11057 57 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3558 58 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5058 58 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11058 58 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3559 59 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5059 59 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11059 59 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3560 60 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5060 60 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11060 60 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3561 61 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5061 61 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11061 61 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3562 62 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5062 62 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11062 62 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3563 63 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5063 63 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11063 63 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3564 64 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5064 64 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11064 64 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3565 65 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5065 65 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11065 65 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3566 66 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5066 66 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11066 66 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3567 67 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5067 67 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11067 67 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3568 68 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5068 68 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11068 68 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3569 69 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5069 69 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11069 69 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3570 70 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5070 70 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11070 70 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3571 71 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5071 71 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11071 71 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3572 72 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5072 72 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11072 72 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3573 73 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5073 73 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11073 73 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3574 74 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5074 74 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11074 74 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3575 75 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5075 75 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11075 75 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3576 76 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5076 76 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11076 76 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3577 77 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5077 77 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11077 77 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3578 78 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5078 78 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11078 78 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3579 79 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5079 79 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11079 79 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3580 80 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5080 80 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11080 80 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3581 81 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5081 81 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11081 81 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3582 82 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5082 82 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11082 82 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3583 83 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5083 83 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11083 83 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3584 84 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5084 84 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11084 84 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3585 85 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5085 85 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11085 85 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3586 86 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5086 86 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11086 86 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3587 87 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5087 87 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11087 87 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3588 88 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5088 88 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11088 88 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3589 89 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5089 89 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11089 89 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3590 90 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5090 90 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11090 90 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3591 91 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5091 91 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11091 91 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3592 92 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5092 92 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11092 92 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3593 93 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5093 93 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11093 93 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3594 94 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5094 94 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11094 94 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3595 95 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5095 95 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11095 95 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3596 96 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5096 96 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11096 96 x110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3597 97 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5097 97 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11097 97 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3598 98 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5098 98 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11098 98 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET3599 99 x 35 mm Mũi khoan từ hợp kim FET5099 99 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET11099 99 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET35100 100 x 35 mm   100 x 50 mm Mũi khoan từ hợp kim FET110100 100 x 110 mm
Mũi khoan từ hợp kim FET35105 105 x 35 mm   105 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35110 110 x 35 mm   110 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35115 115 x 35 mm   115 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35120 120 x 35 mm   120 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35125 125 x 35 mm   125 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35130 130 x 35 mm   130 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35140 140 x 35 mm   140 x 50 mm    
Mũi khoan từ hợp kim FET35150 150 x 35 mm   150 x 50 mm    

Nhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat